Przejdź do treści strony WCAG

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013

Uchwała Nr XXI.257.2013
Burmistrza Białej

 

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106 poz. 1002 zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959; Dz. U. z 2005 r., Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462; Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1830; Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227; Dz. U. z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r., Nr 230, poz. 1373, Dz. U. z 2012 r., poz. 908, 985) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.   Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej


Robert Roden

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI.257.2013
Burmistrza Białej
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."(art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt). Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych i gospodarskich, którego szczegółowe działania dotyczą psów i kotów. Na terenie Gminy Biała skala bezdomności zwierząt porównując z ubiegłych lat jest na ogół mała. Większość z nich są to zwierzęta odłowione na obszarach wiejskich. Zwierzęta bezdomne to takie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone i nie ma możliwości ustalenia ich właścicieli lub innych osób, pod których opieką zwierzęta dotychczas przebywały. Program określa opiekę nad zwierzętami oraz zapobieganie ich bezdomności, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu i jego nadzór.

2. Ilekroć w treści dokumentu występują pojęcia:

1) podmiot - należy przez to rozumieć Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno- Handlowych-Wielobranżowych „GABI”, ul. Dworcowa 24, 47-210 Żędowice, reprezentowane przez Gabrielę Bartoszek, które uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Biała, (spełnia wymagania z Uchwały Nr III.39.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części) z którym zawarliśmy pisemną umowę Nr 1/2013 w dniu 2 stycznia 2013r. dotyczącą działalności w zakresie ochrony zwierząt;

2) program - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

3) schronisko - należy przez to rozumieć Schronisko „S.O.S. dla Zwierząt” z siedzibą Chorzów- Maciejkowice;

4) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 2. 1. Celem Programu są:

1) zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE ICH BEZDOMNOŚCI

§ 3. Zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu, właściwych warunków bytowania, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami.

§ 4. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, plega na:

1) ustaleniu miejsca (w tym obiektów budowlanych), w których przebywają koty wolno żyjące;

2) dokarmianiu poprzez zakupienie karmy i zapewnienie wody pitnej w miejscach ich przebywania;

3) w uzasadnionych przypadkach wykonanie zabiegów sterylizacji lub kastracji wolno żyjących kotów.

2. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej poprzez współpracę z: mieszkańcami Gminy Biała czującymi potrzebę opieki nad zwierzętami (poprzez złożenie stosownego oświadczenia do w/w Referatu), organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, podmiotem o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu oraz w uzasadnionych przypadkach z lekarzem weterynarii o którym mowa w § 6 ust.1 niniejszego programu.

§ 5. 1. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Biała, podlegają stałemu odławianiu na podstawie zgłoszeń od mieszkańców Gminy Biała, które przyjmuje Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej o błąkających się bez opieki zwierzętach w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla ich życia i zdrowia, a także nie będzie zadawał im cierpienia.

3. Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

4. Powyższe zadania zostaną zrealizowane przez podmiot, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu.

§ 6. 1. Zabiegi sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt (w szczególności psów i kotów) mogą być przeprowadzane wyłącznie przez lekarzy weterynarii współpracujących ze schroniskiem, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego programu, jak i lekarza weterynarii (w uzasadnionych przypadkach) z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr 3/ 2013 z dnia 2 stycznia 2013r.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 7. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, umieszczenie ogłoszeń o adopcji zwierząt na stronie internetowej schroniska, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego programu.

2. Poszukiwanie dotychczasowych właścicieli zagubionych zwierząt z terenu Gminy Biała przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej poprzez:

1) zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.biala.gmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej;

2) współpracę z sołtysami Gminy Biała.

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr 3/ 2013 z dnia 2 stycznia 2013r.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez odpowiednie służby do tego przeznaczone.

4. Fakt i przyczynę uśmiercania ślepych miotów odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

5. Zabiegi uśpienia ślepych miotów zostaną sfinansowane przez Urząd Miejski w Białej wyłącznie

właścicielom zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej wraz z oświadczeniem, że poddadzą sukę/kotkę zabiegowi sterylizacji.

§ 9. Zwierzętom gospodarskim na terenie Gminy Biała zapewnia się miejsce w gospodarstwie rolnym u Państwa B. i G. Stein w miejscowości Gostomia.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizuje lekarz weterynarii Pan Jan Stroka z miejscowości Wilków, z którym Gmina Biała zawarła umowę Nr 3/ 2013 z dnia 2 stycznia 2013r.

Rozdział 4.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 11. 1. Koszt realizacji Programu, o którym mowa w niniejszej uchwale, ponosi Gmina Biała.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego Programu wynosi 20 000 zł.

3. Sposób wydatkowania tych środków odbywać się będzie na podstawie zawartych umów.

Rozdział 5.
NADZÓR NAD PROGRAMEM

§ 12. 1. Nadzór wraz z kontrolą nad prawidłowością wydatkowania środków na wskazane zabiegi związane z ochroną bezdomnych zwierząt należy do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego programu ma obowiązek prowadzić dokumentację wykonywanej działalności, przedłożyć dowody potwierdzające: dostarczenie zwierząt do schroniska, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 niniejszego programu, jak i poinformowanie pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej o:

1) rodzaju wykonanych zabiegów weterynaryjnych w szczególności dot. kastracji lub sterylizacji;

2) podaniu do wiadomości ilość zwierząt, które odnalazło nowych właścicieli.

3. Partnerami współpracującymi w zakresie udzielenia informacji w realizacji programu są w szczególności: Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Policja oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.