Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Pracy Rady i Komisji Stałych

Plan pracy Rady i Komisji Stałych na rok 2022.

Styczeń:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Biała za 2021 r. i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała za 2021 rok.
 2. Zaliczenie drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych- droga wewnętrzna w miejscowości Wilków.
 3. Ustanowienia tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Biała” i „Zasłużony dla Gminy Biała” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tych tytułów.
 4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na2022 rok.
 5. Uchwalenie ramowego planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej na 2022 rok.
 6. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Marzec:

 1. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2021 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok.
 3. Ocena stopnia wdrażania wyznaczonych działań" Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Biała na lata 2019-2028" za 2021 rok.
 4. Informacja o działalności Stacji Caritas za 2021 rok.
 5. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała.

Kwiecień:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2021 rok.
 3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Biała.
 4. Przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.
 5. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Czerwiec:

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2021 rok.
 2. Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Białej za 2021 rok.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za ten okres
 4. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej za 2021 rok.
 5. Informacja o działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja„ w Białej.
 6. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Wrzesień:

 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 oraz przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
 3. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała za lata 2020 - 2021".
 4. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Listopad:

 1. Problemy bezrobocia w gminie Biała
 2. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Biała.
 3. Informacja o ochronie p/poż w mieście i gminie Biała.
 4. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.
 5. Uchwalenie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.
 6. Uchwalenie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków, obowiązującej na terenie gminy Biała.
 7. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.

Grudzień:

 1. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej gminy Biała oraz budżetu Gminy Biała na 2023 rok.
 2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Biała na 2023 r.
 3. Uchwalenie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2023 rok.
 4. Rozpatrywanie bieżących projektów uchwał.