Przejdź do treści strony WCAG

Podstawa prawna


PDF   Uchwała Nr IV.45.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf


PDF   Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf


PDF   Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.pdf


PDFUchwala nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Bialej.pdf z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała


PDFUchwała NR VIII.67.2015.pdf z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne


PDFuchwała Nr VI.39.2015.pdf z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz. 1289):

PDFDz. U. z 2017 poz. 1289.pdf


Uchwała Nr XX.241.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie powierzenia gminie Nysa wykonania zadania własnego Gminy Biała w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego:
pobierz>>