Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 • Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

 • Skład Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej została powołana przez Burmistrza Białej. W skład komisji wchodzą:

 

Przewodnicząca: Grażyna Biały – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej
Sekretarz: Magdalena Kusber – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej
Członkowie: Szymon Dorożyński – przedstawiciel Policji
Anna Myszyńska – przedstawiciel grupy „Al-Anon”
Kazimierz Tokarczyk – przedstawiciel grupy „AA”
  Maria Klimowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej

 
Organizację i zasady funkcjonowania komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej nadany przez Burmistrza Białej w drodze zarządzenia nr PDFOR.0050.149.2011 z dnia 18 listopada 2011 r. 

 • Zadania
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom nadużywającym i uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Procedura działania komisji w tym zakresie przedstawia się następująco:
 
 • Komisja wszczyna postępowanie wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu na podstawie pisemnych informacji napływających do komisji. Komisję może powiadomić każdy, m.in. członek rodziny, sąsiad, zakład pracy, policja czy ośrodek pomocy społecznej.

Wzory wniosków do pobrania:

 
Po otrzymaniu pisemnego wniosku, komisja zaprasza osobę, której wniosek dotyczy na posiedzenie i prowadzi z nią rozmowę motywacyjno-informacyjną. Komisja motywuje do uczestniczenia w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym w Białej i w grupach AA w Białej lub w Prudniku; motywuje również do  podjęcia terapii w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Prudniku.
 • Jeżeli na podstawie zebranych informacji komisja stwierdzi, że zaproszona osoba, w związku z nadużywaniem alkoholu, powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, kieruje ją na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 • Jeżeli z opinii biegłego wynika, że osoba kierowana na badanie jest uzależniona od alkoholu, a osoba ta odmawia podjęcia leczenia, komisja sporządza wniosek do Sądu Rejonowego w Prudniku w celu orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gdzie szukać pomocy? - Informator
Metryczka
 • wytworzono:
  05-06-2013
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  05-06-2013 11:00
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  22-11-2018 09:36
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 6306
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl