Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Skład Komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej została powołana przez Burmistrza Białej. W skład komisji wchodzą:

  1. Przewodnicząca: Grażyna Biały – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej,
  2. Sekretarz: Magdalena Kusber – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej,
  3. Członkowie: Szymon Dorożyński – przedstawiciel Policji, Kazimierz Tokarczyk – przedstawiciel grupy „AA”, Maria Klimowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej 

Organizację i zasady funkcjonowania komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej nadany przez Burmistrza Białej w drodze zarządzenia nr PDFOR.0050.149.2011 z dnia 18 listopada 2011 r. 

Zadania

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom nadużywającym i uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. Procedura działania komisji w tym zakresie przedstawia się następująco:
  • Komisja wszczyna postępowanie wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu na podstawie pisemnych informacji napływających do komisji. Komisję może powiadomić każdy, m.in. członek rodziny, sąsiad, zakład pracy, policja czy ośrodek pomocy społecznej.

Wzory wniosków do pobrania:

 
Po otrzymaniu pisemnego wniosku, komisja zaprasza osobę, której wniosek dotyczy na posiedzenie i prowadzi z nią rozmowę motywacyjno-informacyjną. Komisja motywuje do uczestniczenia w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym w Białej i w grupach AA w Białej lub w Prudniku; motywuje również do  podjęcia terapii w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Prudniku.
  • Jeżeli na podstawie zebranych informacji komisja stwierdzi, że zaproszona osoba, w związku z nadużywaniem alkoholu, powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, kieruje ją na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
  • Jeżeli z opinii biegłego wynika, że osoba kierowana na badanie jest uzależniona od alkoholu, a osoba ta odmawia podjęcia leczenia, komisja sporządza wniosek do Sądu Rejonowego w Prudniku w celu orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Gdzie szukać pomocy? - Informator