Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej została powołana przez Burmistrza Białej. W skład komisji wchodzą:

 1. Grażyna Biały - przewodnicząca komisji, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej;

 2. Magdalena Kusber - sekretarz komisji, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej;

 3. Szymon Dorożyński - przedstawiciel policji;

 4. Maria Klimowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej;

 5. Kazimierz Tokarczyk -przedstawiciel grupy AA.

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych podejmuje działania zmierzające do udzielenia pomocy osobom podejrzanym o nadużywanie alkoholu, pijącym w sposób ryzykowny i szkodliwy nadużywającym oraz osobom uzależnionym od alkoholu. Procedura działania komisji w tym zakresie przedstawia się następująco:

 • komisja wszczyna postępowanie wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie nadużywania alkoholu na podstawie pisemnych informacji napływających do komisji. Komisję może powiadomić każdy, między innymi członek rodziny, sąsiad, zakład pracy, policja czy ośrodek pomocy społecznej. Po otrzymaniu pisemnego wniosku, komisja zaprasza osobę, której wniosek dotyczy na posiedzenie i prowadzi z nią rozmowę motywacyjno-informacyjną,

 • jeżeli na podstawie zebranych informacji komisja stwierdzi, że zaproszona osoba, w związku z nadużywaniem alkoholu, powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, kieruje ją na badanie przez biegłych psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. W zależności od wniosków zawartych w opinii, członkowie komisji motywują do zmiany wzoru picia przez uczestnictwo w spotkaniach w Punkcie Konsultacyjnym w Białej i w grupach AA w Białej lub w Prudniku; motywuje również do podjęcia terapii w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia w Prudniku albo do podjęcia leczenia odwykowego we właściwej placówce lecznictwa odwykowego,

 • jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba kierowana na badanie jest uzależniona od alkoholu, a osoba ta odmawia podjęcia leczenia odwykowego, komisja sporządza wniosek do Sądu Rejonowego w Prudniku w celu orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w placówce lecznictwa odwykowego.

Instytucje pomocowe działające na terenie Gminy Biała

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
 • telefon: 77 438 85 33 lub 77 438 85 51,
 • godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30-17:00, wtorek-czwartek: 7:30-15:30, piątek: 7:30-14:00;
 1. Punkt Konsultacyjny w Białej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,
 • telefon: 515 357 151,
 • godziny urzędowania: w każdą środę w godzinach 15:30-19:30;
 1. Psycholog, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,

 • telefon: 515 357 151,

 • godziny urzędowania: we wtorki w godzinach 9:00-12:00, w czwartki w godzinach 15:00-18:00;

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała,

 • telefon: 77 438 71 40

 • godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30;

 1. Posterunek Policji w Białej, ul. Prudnicka 29a, 48-210 Biała,

 • telefon: 47 86 29700
 • godziny dyżurowania Posterunku w Białej: 9.00-10.00 oraz 14.00-15.00,
 • Kontakt telefoniczny z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Prudniku całodobowo pod numerem telefonu 47 86 29503 lub alarmowy 112.

Wzór wniosku do pobrania:

DOCWniosek o wszczęcie postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.doc (18,50KB)
PDFWniosek o wszczęcie postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (52,40KB)