Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian do obecnie funkcjonującego systemu, informujemy, iż od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy (12 maja 2021 roku) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Zmiany w ww. ustawie wprowadziły brak możliwości gromadzenia odpadów w sposób nie selektywny.

Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie zgodnie z art. 5 ustawy każda osoba fizyczna - właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych oraz wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, które pozostają poza systemem gminnym – przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zbierać odpady komunalne w sposób segregowany, selektywny.

O obowiązku segregacji, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców bez wyjątku, muszą też pamiętać osoby, które dotychczas deklarowały jej brak.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Białej, w zakładce „gospodarka odpadami”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Biała. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez pracownika Urzędu.

Ponadto informujemy (przypominamy), iż zgodnie z artykułem 5 § 2 wykonywanie w/w obowiązków na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

Ponadto, zgodnie z art. 3 § 1 pkt 32 ustawy o odpadach za wytwórcę odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze takich umów.

Opłaty:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2022 roku wynosi 28 złote od osoby miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka za kolejną osobę wynosi 25 zł.

Dodatkowo, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych ustala się stawkę podwyższoną w wysokości 60 złotych od osoby miesięcznie.

Mieszkańcy Gminy Biała zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, u inkasentów lub przelewem na rachunek bankowy nr.: 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013.

W gminie Biała obowiązuje system pojemnikowy (za wyjątkiem zbiórki papieru i butelek po napojach PET do worków w zabudowie jednorodzinnej) funkcjonujący według następującego schematu:

Odpady komunalne z gospodarstw domowych trafiają do następujących pojemników:

 1. pojemnika na "Zmieszane" odpady komunalne trafią tu odpady, których nie da się już posegregować; np. potłuczone szkło i naczynia, zużyte środki higieny osobistej, odzież,

 2. pojemnika na odpady "Tworzywa Sztuczne i Metale" – trafią tutaj wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche opakowaniowe bez zawartości tj. plastikowe czyste i zgniecione butelki po napojach inne niż PET, plastikowe zakrętki, plastikowe czyste opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, nabiale, margarynach, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste czyste i zgniecione opakowania wielkomateriałowe np. kartony po mleku, sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po pastach do zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk,

 3. pojemnika na "Popiół" – popiół zbierany będzie w osobnym pojemniku, aby nie trafiał do odpadów komunalnych zmieszanych, wariant dla tych, którzy mają popiół; należy pamiętać, iż popiół musi być czysty (bez gwoździ, szkła, metalu itp.),

 4. worek w kolorze niebieskim z napisem: "Papier" - trafią tutaj np. gazety, książki, katalogi, czasopisma, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony, opakowania z papieru i tektury,

 5. pojemnika na odpady "Odpady biodegradowalne" BIO - w kolorze brązowym - trafią tutaj odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałązki, liście, skoszona trawa, kwiaty, trociny i resztki jedzenia (z wyjątkiem kości).

 6. Worek w kolorze przeźroczystym z napisem PET- trafiają tylko butelki plastikowe po napojach z oznaczeniem PET 01 lub PET 1.

Gmina Biała oraz firma odbierająca odpady dostarczy wszystkim właścicielom i użytkownikom nieruchomości worki na zbiórkę papieru w kolorze niebieskim oraz worki na butelki po napojach PET.

Aby segregacja śmieci miała sens, konieczne jest wrzucanie śmieci do pojemników o odpowiednim kolorze, bądź przyklejenia naklejek na pojemniki, i tak :

 1. Naklejka w kolorze żółtym z napisem „Tworzywa Sztuczne i Metale”.

 2. Naklejka w kolorze czarnym z napisem „Popiół”.

 3. Naklejka w kolorze szarym z napisem „Odpady zmieszane”.

Osoby które będą oddawać odpady biodegradowalne tzw „BIO” winne zaopatrzyć się w pojemnik w kolorze brązowym, do którego można wrzucać w/w odpady, lub opisać samemu napisem „BIO”.

Odpady biodegradowalne tzw „BIO” nie będą odbierane z nieruchomości, jeżeli będą wystawione w workach czy pojemnikach innego koloru.

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane przy pomocy kompostowników przydomowych.

Odpady wrzucaj bezpośrednio do kompostownika bez używania worków foliowych.

Szkło zebrane selektywnie trafiać będzie do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła, o pojemności 1000-2500l rozmieszczonych na terenie miasta i wsi.

Rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

Pojemność pojemników może wynosić odpowiednio: 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów. Pojemniki o pojemności 1100 litrów będą przypisane zabudowie wielolokalowej.

Ilość powyższych odpadów uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy odbierać je w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 • nie więcej niż 2 osoby -  pojemnik o minimalnej pojemności 60 litrów;

 • od 2 do 4 osób -  pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów;

 • od 5 do 9 osób - pojemnik o minimalnej pojemności 240 litrów;

 • od 10 do 19 osób –dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 litrów;

 • od 20 do 29 osób – trzy pojemniki o minimalnej pojemności 240 litrów;

 • od 30 do 39 osób – cztery pojemniki o minimalnej pojemności 240 litrów;

 • od 40 do 49 osób – pojemnik o pojemności 1100 litrów;

 • dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wyżej wymienionych.

UWAGA!

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej nieruchomości zamieszkałej oraz zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biała: harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Zanim wrzucisz do pojemnika – należy przygotować surowce, by można było je jak najlepiej ponownie wykorzystać!

 • karton – spłaszczyć, można podrzeć na mniejsze kawałki,

 • puszki – opróżnić z zawartości i zgnieść,

 • kartony po napojach lub mleku – opróżnić z zawartości, spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie nakrętek,

 • szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki i kapsle, opróżnić z zawartości, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet,

 • miękkie opakowania plastikowe – usunąć resztki jedzenia, jeśli jest to możliwe zgnieść w celu pomniejszenia objętości,

 • butelki plastikowe PET – opróżnić z zawartości, zgnieść, po zgnieceniu zakręcić.

Nazwa odpadu i rodzaj odpadu:

 • Worek z napisem "Papier" - gazety, książki, katalogi, czasopisma, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony, opakowania z papieru i tektury.

 • Worek z napisem PET- czyste i zgniecione butelki plastikowe po napojach z oznaczeniem PET 01 lub PET 1, mogą być z nakrętkami,

 • Pojemnik z napisem "Tworzywa sztuczne" - plastikowe czyste i zgniecione butelki po napojach inne niż PET, plastikowe zakrętki, plastikowe czyste opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, nabiale, margarynach, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste czyste i zgniecione opakowania wielkomateriałowe np. kartony po mleku, sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po pastach do zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk.

 • Pojemnik z napisem "Szkło" - puste i czyste szklane butelki i słoiki po napojach, żywności, puste i czyste opakowania szklane po kosmetykach.

 • Pojemnik z napisem "Odpady biodegradowalne" - Obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy, fusy z herbaty, torebki po herbacie, skorupki z jajek, łupiny z orzechów, resztki żywności (z wyjątkiem mięsa i ryby), kwiaty cięte i doniczkowe, ścięta trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów.

 • Pojemnik z napisem: "Odpady zmieszane" - wszystko to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, odpady higieniczne (podpaski, pampersy, pieluchomajtki itp.), zużyte chusteczki higieniczne, szkło stołowe.

 • Pojemnik z napisem "Popiół" - Czysty popiół ( nie może być w nim gwoździ, gruzu, metalu itp.).


"SEGREGOWANIE TO NIE WYRZUCANIE" zachęcamy  do zapoznania się z stroną  https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac aby dowiedzieć się, jak ważna jest segregacja odpadów.


odpady ze styropianu to cenny surowiec.jpeg