Przejdź do treści strony WCAG

II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 20 września 2013 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka gruntu nr 664/185 karta mapy 3 o pow. 0,1195 ha położona w Łączniku. Działka położona jest na obrzeżach wsi Łącznik, w sąsiedztwie głównej trasy drogowej Opole-Prudnik oraz terenów eksploatacji kruszywa i terenów niezabudowanych o funkcji produkcyjno-usługowych. Stan zagospodarowania:, teren nieuzbrojony, uzbrojenie sieciowe w e.e i wodę w niedalekiej odległości. Działka niezabudowana, nie zagospodarowana, teren płaski, rozłóg regularny, dojazd dogodny. W skład działki wchodzą użytki- grunty orne RIVa-0,0301ha, RIVb-0,0354 ha, RVI-0,0540ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta KW 53730. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, jedynie umową dzierżawy, która obowiązuje do 20.09.2013 roku.

W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łącznik przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr III.23.2011 z dnia 10.02.2011 roku –teren działki oznaczony jest symbolemn1 PU- tereny produkcyjno-usługowe o przeznaczeniu podstawowym-aktywność gospodarcza, obsługa produkcji rolnej, urządzenia parkowania samochodów ciężarowych, przeznaczeniu dopuszczalnym biura, obsługa zwierząt, bezpieczeństwo publiczne, zabudowa zagrodowa, produkcja rolna, handel detaliczny, urządzenia parkowania.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 600,00 zł brutto

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 17 września 2013 roku wadium w kwocie 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki 664/185 w Łączniku ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości, osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące) lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 366,00 zł oraz koszty notarialne i sądowe. W przypadku konieczności wznowienia granic geodezyjnych działki koszty prac geodezyjnych pokrywać będzie nabywca. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel.77 4388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.