Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej z podziałem na frakcje

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej z podziałem na frakcje;

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Burmistrz Białej informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.
Na mocy obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, domu kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.
W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
 
Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:
  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust. 4a ww. ustawy).
Ponadto przypominam podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Podmiot posiadający umowę bez określonych frakcji selektywnej zbiórki winny zgłosić się do swojego odbiorcy opadów celem zmiany umowy zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała (uchwała X. 136.2020 §3.1 ust 3).


UCHWAŁA NR XI.136.2020 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała