Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Dni i godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • poniedziałek- nieczynny,
 • wtorek: 8:00 - 17:00,
 • środa: 9:00 - 16:00,
 • czwartek: 9:00 - 16:00,
 • piątek: 9:00 - 16:00,
 • sobota: 8:00 - 12:00.

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Białej, ul. Lipowa 1, 48-210 Biała i obsługiwany jest przez Gminę Biała.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, zużyty sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania i odzysku.

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, których wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zasady oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Uwaga: Nowe warunki przyjęcia odpadów odzież i tekstylia w PSZOK.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej przy ul. Lipowej 1 wznawia odbiór odpadów odzież i tekstylia pod nowymi warunkami. Dostarczone odpady do punktu należy podzielić na minimum dwie grupy:

1. odzież, buty (duża ilość butów powinna być spakowana w osobne worki),

2. firany, obrusy, poduszki, mix domowy.

Tekstylia nie mogą być mokre oraz zanieczyszczone smarami czy olejami.Odpady przyjmowane są do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Biała, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady: 

 • Kod odpadu: 20 01 01 - Papier, tektura,
 • Kod odpadu: 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury,
 • Kod odpadu: 20 01 39 - Tworzywa sztuczne,
 • Kod odpadu: 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • Kod odpadu: 15 01 07 - Opakowania ze szkła,
 • Kod odpadu: 20 01 02 - Szkło,
 • Kod odpadu: 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe,
 • Kod odpadu: 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe,
 • Kod odpadu: 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • Kod odpadu: 17 01 02 - Gruz ceglany,
 • Kod odpadu: 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów ,wyposażenia inne ni z wymienione w 17 01 06,
 • Kod odpadu: 16 01 03 - Zużyte opony,
 • Kod odpadu: 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów,
 • Kod odpadu: 20 01 10 - Odzież,
 • Kod odpadu: 20 01 11 - Tekstylia,
 • Kod odpadu: 17 02 01 - Drewno,
 • Kod odpadu: 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • Kod odpadu: 17 06 04 - Materiały izolacyjne,
 • Kod odpadu: 10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04),
 • Kod odpadu: 20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*,
 • Kod odpadu: 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
 • Kod odpadu: 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji.

Odpady niebezpieczne:

 • Kod odpadu: 20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 • Kod odpadu: 20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 • Kod odpadu: 20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • Kod odpadu: 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31*;
 • Kod odpadu: 20 01 13* - Rozpuszczalniki;
 • Kod odpadu: 20 01 14* - Kwasy;
 • Kod odpadu: 20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25;
 • Kod odpadu: 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
 • Kod odpadu: 20 01 19* - Środki ochrony roślin;
 • Kod odpadu: 20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • Kod odpadu: 20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne.

Ważne !!!

PSZOK nie będzie przyjmował następujących odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne,
 2. odpady zanieczyszczone,
 3. materiały zawierające azbest,
 4. gaśnice i butle gazowe,
 5. szyby samochodowe,
 6. części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 7. części pochodzące z maszyn rolniczych ( m.in. opony),
 8. odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 9. odpady w opakowaniach cieknących,
 10. odpady z działalności rolniczej (folie, worki big bag, siatka ze słomy itp.),
 11. złom,
 12. płyta bitumiczna (ondulina).

Wprowadza się ograniczenie ilości przyjmowanych w PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 kg/rok/nieruchomość. Odpady przyjmowane są na formularzu przyjęcia odpadów (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie również przyjmował odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów zielonych (trawa, liście), mebli i odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w związku ze świadczeniem usług remontowo - budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni, sprzątania przez PRZEDSIĘBIORCÓW/ PODMIOTY GOSPODARCZE, gdyż w stosunku do nich stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Wszelkie informacje o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można uzyskać na miejscu od pracownika Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, telefon: 774388540 lub pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego w Białej: 774388557.