Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013

<< rok 2012 << 

63

PDFZarządzenie Nr OR.120.63.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

62

PDFZarządzenie Nr OR.120.62.2013 z dnia 30.12.2013r.pdf
w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Białej

61

PDFZarządzenie Nr OR.120.61.2013 z dnia 30.12.2013r.pdf
w sprawie ustalenia wartości nieruchomości

60

PDFZarządzenie Nr OR.120.60.2013 z dnia 30.12.2013r.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej

59

PDFZarządzenie Nr OR.120.59.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

58

PDFZarządzenie Nr OR.120.58.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej

57

PDFZarządzenie Nr OR.120.57.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie ustalenia wartości ekwiwalentu pieniężnego z tytułu własnej odzieży , obuwia roboczego , środków ochrony indywidualnej oraz wartości ekwiwalentu na pranie odzieży roboczej.

56

PDFZarządzenie Nr OR.120.56.2013 z dnia 18.12.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej

55

PDFZarządzenie Nr OR.120.55.2013 z dnia 03.12.2013r.pdf
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej

54

PDFZarządzenie Nr OR.120.54.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej

53

PDFZarządzenie Nr OR.120.53.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
w sprawie ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzania w Urzędzie Miejskim w Białej

52

PDFZarządzenie Nr OR.120.52.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych –pozostałych środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej

51

PDFZarządzenie Nr OR.120.51.2013 z dnia 28.11.2013r.pdf
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.

50

PDFZarządzenie Nr OR.120.50.2013 z dnia 25.11.2013r.pdf
sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej

49

PDFZarządzenie nr OR.120.49.2013 z dnia 25.11.2013r.pdf
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej

48

PDFZarządzenie Nr OR.120.48.2013 z dnia 15.11.2013.pdf
w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

47

PDFZarządzenie Nr OR.120.47.2013 z dnia 04.11.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr OR.0152-45/2010

46

PDFZarządzenie nr OR.120.46.2013 z dnia 04.11.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

45

PDFZarządzenie nr OR.120.45.2013 z dnia 9.10.2013r.pdf
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Białej

44

PDFZarządzenie nr OR.120.44.2013 z dnia 7.10.2013r.pdf
wprowadzające zmiany do zarządzenia w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej.

43

PDFZarządzenie nr OR.120.43.2013 z dnia 3.10.2013r.pdf
w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej

42

PDFZarządzenie nr OR.120.42.2013 z dnia 2.10.2013r.pdf
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej oraz powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej.

41

PDFZarządzenie nr OR.120.41.2013 z dnia 1.10.2013r.pdf
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Białej

40

PDFZarządzenie nr OR.120.40.2013 z dnia 1.10.2013r.pdf
w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

39

PDFZarządzenie nr OR.120.39.2013 z dnia 19.09.2013r.pdf
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych

38

PDFZarządzenie nr OR.120.38.2013 z dnia 19.09.2013r.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej

37

Zarządzenie Nr OR.120.37.2013 z dnia 19.09.2013r
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej

36

Zarządzenie Nr OR.120.37.2013 z dnia 19.09.2013r
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego w Białej

35

PDFZarządzenie nr OR.120.35.2013 z dnia 2.08.2013r.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

34

PDFZarządzenie nr OR.120.34.2013 z dnia 2.07.2013r.pdf
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Białej

33

PDFZarządzenie_Nr_OR_0120_33_2013.pdf z dnia 2.08.2013r
powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na : zadania realizowane w 2013r. przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Biała, poprzez zlecenie w formie wspierania zadania  - w zakresie prowadzenia i wspierania działalności Zrzeszenia „LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE”

32

PDFZarządzenie_Nr_OR_0120_32_2013.pdf z dnia 25.07.2013r
PDF32_Załącznik Nr 1-1.pdf
PDF32_Załącznik Nr 2-2.pdf
stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie Miejskim w Białej

31

PDFZarządzenie nr OR.120.31.2013 z dnia 1.07.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów

30

PDFZarządzenie nr OR.120.30.2013 z dnia 1.07.2013r.pdf
w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont

29

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_29_2013.pdf z dnia 24.06.2013r
PDF29_Załącznik do Instrukcji dot. postepowania z kluczami.pdf
wprowadzenia  Instrukcji  postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

28

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_28_2013.pdf z dnia 21.06.2013r
zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej

27

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_27_2013.pdf z dnia 17.06.2013r
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

26

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_26_2013.pdf z dnia 10.06.2013r
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu  Miejskiego

25

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_25_2013.pdf z dnia 10.06.2013r
wyznaczenia  Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego   w Urzędzie Miejskim w Białej

24

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_24_2013.pdf z dnia 5.06.2013r
ustalenia wysokości opłat za udostępnianie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych

23

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_23_2013.pdf z dnia 4.06.2013r
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej

22

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_22_2013.pdf z dnia 3.06.2013r
PDF22_Załącznik - osoby do zatwierdzania.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

21

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_21_2013.pdf z dnia 29.05.2013r
PDF21_Załącznik Nr 1-1.pdf 
PDF21_Załącznik Nr 2-1.pdf 
PDF21_Załącznik nr 3.pdf 
wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Z pokolenia na pokolenie”

20

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_20_2013.pdf z dnia 23.05.2013r
PDF20_Załącznik - osoby pod względem rachunkowym.pdf 
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

19

PDFZarządzenie Nr OR_120_19_2013.pdf z dnia 09.04.2013r
powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

18

PDFZarządzenie_Nr_OR_120_18_2013.pdf z dnia 04.04.2013r
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej

17

PDFZarządzenie Nr OR.120_17_2013.pdf z dnia 20.03.2013r
o zmianie zarządzenia  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Urzędzie Miejskim w Białej

16

PDFZarządzenie Nr OR.120_16_2013.pdf z dnia 08.03.2013r
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

15

PDFZarządzenie Nr OR.120_15_2013.pdf z dnia 04.03.2013r
określenia stawki za jeden kilometr przebiegu należytego pracownikowi w celu rozliczania zwrotów kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy oraz określenia zwrotu kosztów dojazdu

14

PDFZarządzenie Nr OR.0120_14_2013.pdf z dnia 04.03.2013r
PDF14_Załącznik Nr 1-1.pdf
ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2013r.

13

PDFZarządzenie Nr OR.120_13_2013.pdf z dnia 28.02.2013r.
w sprawie powołania składu osobowego komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Białej

12

PDFZarządzenie Nr OR.120_12_2013.pdf z dnia 22.02.2013r.
w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego
 w Urzędzie Miejskim w Białej

11

PDFZarządzenie Nr OR.120_11_2013.pdf z dnia 22.02.2013r.
w sprawie powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników majątku obrotowego na ostatni dzień każdego roku obrotowego w Urzędzie Miejskim w Białej

10

PDFZarządzenie Nr OR.120_10_2013.pdf  z dnia 22.02.2013r.
PDFZałącznik Nr 1_10_2013.pdf
o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej

9

PDFZarządzenie Nr OR.120_9_2013.pdf z dnia 22.02.2013r.
PDFZałącznik Nr 1_9_2013.pdf
wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów w Urzędzie Miejskim w Białej

8

PDFZarządzenie Nr OR.120_8_2013.pdf z dnia 18.02.2013r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Białej

7

PDFZarządzenie Nr OR.120_7_2013.pdf z dnia 14.02.2013r.
zatwierdzenia  Zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w 2013 roku Urzędzie Miejskim w    Białej

6

PDFZarządzenie Nr OR.120_6_2013.pdf z dnia 31.01.2013r.
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.120_6_2013.pdf
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr OR.120_6_2013.pdf
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała

5

PDFZarządzenie nr OR.120.05.2013 z dnia 14.01.2013r.pdf
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej składników majątkowych

4

PDFZarządzenie Nr OR.120_4_2013.pdf  z dnia 14.01.2013r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

3

PDFZarządzenie nr OR.120.03.2013 z dnia 10.01.2013r.pdf z dnia 10.01.2013r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach – etap I”

2

PDFZarządzenie Nr OR.120_2_2013.pdf z dnia 10.01.2013r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej

1

PDFZarządzenie Nr OR.120_1_2013.pdf z dnia 2.01.2013r.
w sprawie powołania komisji do spraw przetargów organizowanych przez Urząd Miejski w Białej