Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice

Biała, dnia.30-10-2013r.

GKZP.6733.2.2013


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  BIAŁEJ

     Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz.267), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647ze zm.) zawiadamiam,  że w dniu 28-10-2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Mirosława Błoniarz Alplan Błoniarz i Szczygieł Sp.J., ul. Pomorska 53 ze Szczecina, występującego jako pełnomocnik Elektrowni Wiatrowych Nysa Sp. z o.o. ul. Puławska 182, 00-670 Warszawa , celem ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Ogiernicze, Mokra, Krobusz, Solec i Olbrachcice, na działkach o nr ewid. gruntu  Ogiernicze – nr 23/1, 23/2, 50, 51, 123, 136, 66, 67, 73, 83, 191, 196 k.m.1; Mokra – nr 413/28, 79/30, 412/31k.m.3; Krobusz – nr 101, 102 k.m.3; Solec – nr 96, 235/82, 129/79, 231/14 k.m.1; Olbrachcice – nr 482 k.m.4, inwestycji polegającej na:

             - budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.


                                                                                                                                                                     
                                                                                        Burmistrz Białej