Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice

                  Biała, dnia.05-11-2013r.

GKZP.6733.4.2013                                                                                                                     


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA  BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz.267), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647ze zm.) zawiadamiam,  że w dniu 04-11-2013r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana Jerzego Romanowskiego reprezentującego Zakład Projektowo-Usługowy PROERG z Nysy ul. Piłsudskiego 62a, występującego jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu RD Zachód-Nysa ul. Bramy Grodkowskiej 2, 48-300 Nysa, postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działkach o nr ewid. gruntu 570, 568, 860, 833, 839, 846 k.m.5; 1128, 1130, 1131, 1136/1 k.m.6, inwestycji polegającej na: 

„Budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               Burmistrz Białej