Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 24 stycznia 2014 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4. Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z: 1 pomieszczenia handlowo-usługowego,

2 pomieszczeń zaplecza, łaźni, WC, pomieszczenia z umywalką oraz pomieszczenia komunikacji. Łączna powierzchnia użytkowa to 55,76 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową i kanalizacyjną oraz ogrzewanie C.O. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku-średni. Stan techniczno-funkcjonalny elementów wykończeniowych lokalu- nieco podwyższony. Lokal przeznaczony jest do użytkowania jako lokal użytkowy. Wraz z lokalem użytkowym zostanie zbyty udział wynoszący 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha oraz w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość KW OP1P/00029548/8 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani też nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała terem na którym położony jest budynek oznaczony jest symbolem ,,UM” co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 81 156,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 14 czerwca 2013 roku, II przetarg 20 września 2013 roku, I rokowania 22 listopada 2013 roku

Przetargi i rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 18 grudnia 2013 roku do 24 stycznia 2013 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 20 stycznia 2014 roku do godziny 1500 z napisem ,,Rokowania – lokal użytkowy 2u w Białej ul. Prudnicka 4”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot
  • datę sporządzenia zgłoszenia
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy (potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 8200,00 zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 20 stycznia 2014 roku do godziny 1500. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania
  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają
  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki ) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub powiadomienia pisemnego o wyniku rokowań.

W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Biała, 2013-12-13