Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Do zakresu działania Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji w szczególności należy:

 1. pozyskiwanie informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań gminy,

 2. dokonywanie analizy dostępnych źródeł finansowania dla planowanych do realizacji inwestycji/działań,

 3. bieżąca współpraca z przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu w szczególności z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w zakresie analizy źródeł finansowania, przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 4. udzielanie pomocy komórkom Urzędu przygotowującym wnioski aplikacyjne,

 5. współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów gminnych,

 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania przez nich środków pomocowych zewnętrznych, pomoc przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,

 7. przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o pozyskanie dla gminy środków pomocowych zewnętrznych,

 8. monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji projektów/przedsięwzięć realizowanych z dofinansowaniem środków zewnętrznych, z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,

 9. przygotowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie sprawozdań i innych dokumentów związanych z realizowanymi projektami,

 10. utrzymywanie kontaktów z instytucjami zarządzającymi, instytucjami wdrażającymi oraz innymi podmiotami koordynującymi przydział środków zewnętrznych,

 11. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i opracowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych,

 12. koordynowanie współpracą gminy z zagranicą w ramach zawartych porozumień partnerskich oraz udziału gminy w związkach, stowarzyszeniach,

 13. przygotowywanie propozycji w zakresie opracowania wydawnictw promujących gminę,

 14. przygotowywanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetową Urzędu, współdziałanie w tym zakresie z informatykiem Urzędu,

 15. prowadzenie innych działań w kierunku promowania Gminy Biała,

 16. przygotowywanie materiałów niezbędnych do aktualizacji dokumentów strategicznych gminy, współpraca w tym zakresie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych.